Navigácia

Partners
Kontakt

 • Základná škola Rudina
  Rudina 443, 023 31 Rudina
 • +421*0414214524
  00421911991390

Mapa

Správca webového sídla: Mgr. Silvia Ďurcová, riad. školy

Vitajte !Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

27. 6. nám školský zvonček zazvonil poslednýkrát v školskom roku 2013/14.

Ukončil tak 10-mesačnú prácu žiakov, učiteľov a prevádzkových zamestnancov školy.

Tých 10 mesiacov nebolo vôbec ľahkých pre nikoho z nás. Stretávali sme s úspechmi i s neúspechmi, sklamaním,ale i veselými chvíľami, humorom a mnohými zážitkami.

Všetko toto zažívalo 157 žiakov, 24 pedagogických  a 6 prevádzkových pracovníkov.

Žiaci pracovali v  13 krúžkoch,úspešne nás reprezentovali v rôznych súťažiach –  hasičskej, výtvarných, matematických, recitačných a mnohých športových . Zapojili sa do geografickej,biblickej a matematickej olympiády.Uskutočnili sme 9 výletov a exkurzií, z toho 1x do Českej republiky a 2x do Rakúska. Počas uplynulých školských mesiacov sa v našej škole uskutočnilo veľa kultúrno-spoločenských predstavení, besied, prednášok, pripravili sme posedenia pre rodičov,starých rodičov a žiakov školy. Tretiaci a štvrtáci sa zdokonaľovali v plávaní na plaveckom výcviku.

I v tomto  šk.roku bola na veľmi dobrej úrovni spolupráca s OÚ Rudina, Radou rodičov a OZ pri ZŠ Rudina,ktorí nám pomáhali najmä finančne. Taktiež sme spolupracovali s ďalšími organizáciami: Hasičský zbor v Rudine, KNM, CPPPaP KNM, OO PZ v KNM, v Čadci, Unicef,farským úradom a mnohými občianskymi združeniami. Zapojili sme sa do projektov ,napr.Škola podporujúca zdravie, KOMPARO,  Integrované kariérne poradenstvo, Záložka do knihy spája školy,  Správaj sa normálne, Povedz hlasné "Nie!" Digitalizácia vyuč. procesu, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, vďaka ktorým sme získali nové interaktívne tabule,notebooky a dataprojektory do tried. V spolupráci so starostkou obce sme vypracovali projekt “Vráťme vodu prírode”, na ktorý nám úrad vlády schválil takmer 40.000€.

Po vyučovaní boli žiakom k dispozícii dve oddelenia školského klubu, v rámci ktorých pracoval žiacky parlament a krúžok mažoretiek a roztlieskavačiek. I naďalej bolo žiakom k dispozícii elokované pracovisko ZUŠ v KNM, kde sa učili hre na hudobný nástroj a spev. Pre žiakov so ŠVVP bol k dispozícii asistent učiteľa.

Do prvého ročníka sme prijali 20 budúcich prvákov a dnešným dňom končí školskú dochádzku v našej škole  16 deviatakov. Strávili tu dlhých 9 rokov. Prišli ako malí,nesmelí prváci, dospeli a dnešným dňom svoje detstvo zanechajú tu, v tejto škole a o dva mesiace začnú  4-ročnú púť na stredných školách.

Želám im úspešné vykročenie do nových škôl,rýchle a bezbolestné splynutie s novým prostredím. Zvyšným žiakom a všetkým zamestnancom školy prajem pekné prázdniny a dovolenku plnú slnka,relaxu.

Ďakujem všetkým zamestnancom školy za ich vykonanú prácu, nášmu zriaďovateľovi, rodičom za ústretovosť a ochotu byť nám v prípade potreby nápomocní.

Nech všetci v nasledujúcich letných dňoch  načerpáme veľa síl a energie do nového šk.roka , ktorý začne 2.9. 2014.                                                       

                                                                      Mgr.Silvia Ďurcová,riad.školy

 

Úspešní florbalisti - šikovné dievčatá, úspešní chlapci!

****************************************************************************************************************************************************

 Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Za školu boli zaslané dve tanečné videá. Choreografie nacvičili: Dáška Tóthová na krúžku roztlieskavačiek a Ing.Janka Špiriaková so svojimi štvrtáčkami. Videá natočil , spracoval a odoslal na web Mgr. Peter Franc.Ďakujeme za Váš hlas!

http://www.schooldance.sk/videa/diamonds-z-rudiny.html

 

http://www.schooldance.sk/videa.html?sword=%C4%8Du%C4%8Doriedky+z+rudiny

 

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Streda 20. 8. 2014

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Rudina
  Rudina 443, 023 31 Rudina
 • +421*0414214524
  00421911991390

Fotogaléria