Základná škola Rudina

Prihlásenie
Počet návštev: 518348

Fotogaléria

Správca webového sídla: Mgr. Silvia Ďurcová, riad. školy

 

Uplynulý školský rok v skratke

V škole pracovalo: 157 žiakov, 24 pedagogických  a 6 prevádzkových pracovníkov.

Aktivity: Žiaci nás úspešne  reprezentovali v rôznych súťažiach –  hasičskej, výtvarných, matematických, recitačných a mnohých športových .

Zapojili sa do geografickej,biblickej a matematickej olympiády.Uskutočnili sme 9 výletov a exkurzií, z toho 1x do Českej republiky a 2x do Rakúska.

Počas uplynulých školských mesiacov sa v našej škole uskutočnilo veľa kultúrno-spoločenských predstavení, besied, prednášok, pripravili sme posedenia pre rodičov,starých rodičov a žiakov školy. Tretiaci a štvrtáci sa zdokonaľovali v plávaní na plaveckom výcviku.

 

Spolupráca  s   organizáciami: OÚ Rudina, Radou rodičov a OZ pri ZŠ Rudina,ktorí nám pomáhali najmä finančne. Hasičský zbor v Rudine, KNM, CPPPaP KNM, OO PZ v KNM, v Čadci, Unicef,farským úradom a mnohými občianskymi združeniami.

Projekty: Škola podporujúca zdravie, KOMPARO,  Integrované kariérne poradenstvo, Záložka do knihy spája školy,  Správaj sa normálne, Povedz hlasné "Nie!"  , Zelená škola,Škola priateľská k deťom

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania( licencie pre školu a 20 pc)

Elektronizácia vzdelávacieho systému reg.školstva ( IT tabuľa,notebook,dataprojektor)

Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety (IT tabuľa,notebook,reprosústava)

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. ( Metod.materiál a odb.literatúra pre prácu s deťmi so ŠVVP a sociálne znevýhodneného prostredia)

Aktivizujúce metódy vo výchove ( IT tabuľa a softv.vybavenie) viac na https://zsrudina.edupage.org/text2/?

V spolupráci so starostkou obce sme vypracovali projekt “Vráťme vodu prírode”, na ktorý nám úrad vlády schválil takmer 40.000€.

Mimovyučovacia činnosť: 13 krúžkov , dve oddelenia školského klubu, v rámci ktorých pracoval žiacky parlament a krúžok mažoretiek a roztlieskavačiek. I naďalej bolo žiakom k dispozícii elokované pracovisko ZUŠ v KNM, kde sa učili hre na hudobný nástroj a spev. Pre žiakov so ŠVVP bol k dispozícii asistent učiteľa.

Do prvého ročníka sme prijali 20 budúcich prvákov a   školskú dochádzku ukončilo v našej škole  16 deviatakov.

                                                                      Mgr.Silvia Ďurcová,riad.školy

 

 

http://www.schooldance.sk/videa/diamonds-z-rudiny.html

 

http://www.schooldance.sk/videa.html?sword=%C4%8Du%C4%8Doriedky+z+rudiny

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.